1 Feb 2017

BREAKING NEWS - Man pleads guilty to sexually violating and murdering Auckland woman Cun Xiu Tian

10:12 am on 1 February 2017
BREAKING NEWS - Man pleads guilty to sexually violating and murdering Auckland woman Cun Xiu Tian